Install this webapp on your device: tap and then Add to homescreen.

Salg og leveringsbetingelser


Almindelige Betingelser for medlemmer af Danske Maskinstationer og Entreprenører (DM&E)

1 Generelt
Medmindre andet skriftlig er aftalt i Entreprenørens ordrebekræftelse, gælder disse almindeli-ge betingelser (herefter Betingelser) for Byens Kloakservice, CVR nr. 31582539, Gl. Århusvej 33, 8732 Hovedgård (herefter ”Entreprenøren”) leverancer til Kunden.

2 Tilbud
Entreprenørens skriftlige tilbud, der ikke angiver en acceptfrist, bortfalder, hvis overens-stemmende accept ikke er kommet frem til Entreprenøren inden 30 dage fra tilbuddets date-ring. Mundtlige tilbud skal accepteres straks.Tilbud omfatter alene de ydelser, der er specificeret heri. Tilbud baseres på de på tilbudsdato-en kendte projektoplysninger og senere fremkomne oplysninger kan medføre prisændringer.

3 Aftalegrundlag
AB 92 er gældende for aftaleforholdet, dog med de fravigelser som fremgår af Entreprenørens ordrebekræftelse samt nærværende Betingelser.

4 Arbejdets udførelse
Entreprenørens ydelse leveres i henhold til Entreprenørens tilbud.Medmindre andet er aftalt leverer Kunden byggestrøm, skurvognsfaciliteter og tilslutningsaf-gifter. Kunden skal sikre frie tilkørselsforhold og byggeveje til udførelsesstedet.Kunden er forpligtet til at oplyse om alle nedgravede ledninger på grunden.Medmindre andet er aftalt skal Kunden sikre, at der foreligger de for entreprisen nødvendige tilladelser, herunder tilladelser til evt. jord- og gravearbejder. Kunden afholder omkostningerne til evt. tilladelser. Kunden forestår endvidere evt. varslinger jf. Byggelovens bestemmelser.Idet omfang Kunden har bestilt Entreprenøren til at udføre jord- og gravearbejder indhenter Entreprenøren - på baggrund af Kundens informationer - oplysningerne i ledningsregistre for-ud for jord- og gravearbejdet.Hvis Kunden i forbindelse med arbejdets udførelse bestiller yderligere grave- og jordarbejder er Kunden forpligtet til at afvente, at Entreprenøren indhenter supplerende oplysninger i led-ningsregistrene. I det omfang Kunden ikke vil afvente, at der indhentes supplerende oplysnin-ger i ledningsregistreret er Kunden ansvarlig for evt. jord- og graveskade, som opstår i forbin-delse hermed. Kunden er i foranstående tilfælde, forpligtet til at skadeløsholde Entreprenøren for ethvert ansvar, som Entreprenøren måtte blive pålagt overfor tredjemand.Idet omfang Kunden lejer entreprenørens materiel med fører, stilles den lejede maskine og fører til rådighed for Kunden. Kunden har i sådanne tilfælde ansvaret for at planlægge, instrue-re og lede arbejdet samt føre tilsyn med arbejdets udførelse.I tilfælde, hvor Kunden lejer Entreprenørems materiel med fører er Kunden forpligtet til at ind-hente relevante oplysninger i ledningsregistrene.I tilfælde af, at indlejet materiel med fører forvolder skade på personer, ting, eller ejendom, herunder også ved jord- og graveskader er Kunden ansvarlig herfor. Kunden er i disse tilfæl-de forpligtet til at tegne ansvars- og arbejdsskadeforsikring.Entreprenøren forudsætter at grunden kan bearbejdes uden særlig fundering. Evt. ekstra funderingsomkostninger beregnes som et særskilt tillæg til entrepriseaftalen.Udgifter til evt. vinter og vejrligsforanstaltninger er ikke indregnet i entreprisesummen og be-regnes som et særskilt tillæg til entrepriseaftalen.Medmindre andet er aftalt, påhviler omkostningerne til bortkørsel, oprensning og bortskaffelse af evt. forurenet jord Kunden.

5 Entreprisesum
Alle priser angives i danske kroner ekskl. moms og andre afgifter. Er der aftalt en fast entre-prisesum er den gældende i 12 måneder fra aftalens indgåelse. For den del af Arbejdet, der udføres efter udløbet af førnævnte fastprisperiode indeksreguleres entreprisesummen i over-ensstemmelse med nettoprisindekset med udløbet af fastprisperioden som basisindeks. Ved indeksregulering følges i øvrigt principperne i Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære om pris og tid af 10. oktober 1991.

6 Betaling
Fakturering og betaling sker i overensstemmelse med AB92.Medmindre andet er aftalt beregnes ved forsinket betaling morarente på 2 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne. Betaling ved modregning kan ikke finde sted, hvis modkra-vet er omtvistet. Såfremt Kunden ikke betaler til forfald, er Entreprenøren berettiget til at tilba-geholde endnu ikke leverede leverancer/ydelser og/eller annullere aftalen efter forudgående skriftligt varsel på 5 kalenderdage.

7 Ændringer
Entreprenøren forbeholder sig retten til at ændre i konstruktioner og udførelsesmetoder, så-fremt der ikke er tale om en forringelse af kvaliteten eller af det håndværksmæssige arbejde og ændringen ikke medfører væsentlige visuelle forandringer.Ved ekstraarbejder forstås arbejder der ikke er nævnt i tegninger og materialebeskrivelser på tidspunktet for aftaleindgåelsen. Entreprenøren er ikke pligtig til at udføre ekstraarbejder uden at der foreligger skriftlig aftale herom med Kunden.

8 Tidsplan og forsinkelse.
Med mindre andet er aftalt leveres entreprisen efter Entreprenørens bedste skøn i overens-stemmelse med de forhold, der forelå ved tilbuddets fremsættelse og/eller aftalens indgåelse. Med mindre andet skriftligt er aftalt, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 14 ar-bejdsdage i enhver henseende som rettidig levering, således at Kunden ikke af denne årsag kan udøve nogle beføjelser overfor Entreprenøren.Entreprenøren forbeholder sig ret til at ændre på aktivitetsrækkefølgen, dog uden at ændre på afleveringstidspunktet.Ved evt. forsinkelse i forhold til en aftalt færdiggørelsesfrist kan Entreprenøren ifalde erstat-ning for dokumenterede og direkte forsinkelsestab. En evt. erstatning for forsinkelse kan dog ikke overstige et beløb svarende til 30 % af entreprisesummen.Entreprenøren tager forbehold for indtrufne forsinkelser der skyldes dårligt vejrforhold, fore-spørgsel til ledningsregisteret, anmodning om påvisning, svigtende materialeleverancer, krav fra myndigheder, strejke (også selvom strejken kun berører Entreprenøren), lock out, force majeure og andre begivenheder som Entreprenøren ikke er herre over. I sådanne tilfælde er Entreprenøren berettiget til at udskyde færdiggørelsestidspunktet.

9 Afleveringsforretning, mangler og reklamation
Hvis Kunden ikke indkalder til afleveringsforretning er Entreprenøren ved entreprisens fær-digmelding berettiget til at indkalde til afleveringsforretning med minimum 10 arbejdsdages varsel. Afleveringsforretningen finder sted på det i indkaldelsen angivne tidspunkt medmindre Kunden straks gør indsigelser imod tidspunktet. I givet fald angives nyt tidspunkt for afleve-ringsforretningen, dog skal afleveringsforretningen – med eller uden Kundens medvirken - gennemføres indenfor maksimalt 14 arbejdsdage fra færdigmeldingstidspunktet.Efter afholdelse af afleveringsforretning kan Kunden ikke påberåbe sig mangler, som Kunden var – eller burde have været bekendt med – ved sædvanlig undersøgelse af ejendommen.Entreprenørens ansvar omfatter ikke mangler forårsaget af materiale, som er tilvejebragt af Kunden, af konstruktioner som er foreskrevet/specificeret af Kunden, af fejlagtigt udført forbe-redende arbejde fra Kundens side og omstændigheder indtruffet efter overtagelsen, herunder mangler, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse fra Kundens side, ændringer i leverancen foretaget af Kunden uden Entreprenørens skriftlige samtykke, reparationer som Kunden har udført på fejlagtig måde og normal slitage og forringelse.Entreprenøren har intet ansvar for mangler ud over ovennævnte. Dette gælder ethvert tab, manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske konse-kvenstab.Evt. garantier fra producenter vedrørende materialeleverancer overdrages til Kunden, hvoref-ter Kunden må rette et eventuelt garantikrav direkte mod producenten.

10 Sikkerhedsstillelse
Entreprenøren kan til enhver tid kræve, at Kunden overfor Entreprenøren stiller den i AB92 § 7 omtalte sikkerhed. Garantien ophører, når Entreprenøren er blevet fyldestgjort for alle de krav, som denne har i anledning af aftaleforholdet med Kunden.Entreprenøren stiller normalt ikke sikkerhed jf. AB 92. Hvis sikkerhedsstillelse iht. AB 92 kræ-ves, betales omkostningerne hertil af Kunden.

11 Ansvarsbegrænsning
Ved graveskader kan Entreprenøren kun gøres ansvarlig, hvis Entreprenøren har handlet uagtsomt i forhold til ledningernes placering jf. ledningsregisteret.I alle tilfælde, hvor ledningerne er placeret i strid med ledningsregisteret, hvor oplysningerne om ledningernes placering hidrører fra Kunden, eller Kunden har instruktionsbeføjelsen- og anvisningsretten for Entreprenørens gravearbejder påhviler det Kunden at sikre sig, at der ikke foretages gravearbejder i og omkring ledningerne.Hvis oplysningerne om ledningernes placering hidrører fra Kunden, hvis Kunden er forpligtet til at indhente ledningsoplysningerne, eller rette henvendelse til ledningsejeren, eller Kunden har instruktionsbeføjelsen- og anvisningsretten for Entreprenørens gravearbejder er Kunden an-svarlig for enhver skade forårsaget af jord- og gravearbejder. Kunden er i den forbindelse forpligtet til at friholde Entreprenøren for evt. erstatningskrav fra tredjemand.For krav, som vedrører Entreprenørens opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forplig-telser, er Kunden berettiget til erstatning for direkte tab med følgende begrænsninger:Entreprenørens erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab, og er – uanset årsag og uanset kravets art – begrænset til det største af følgende to beløb: Kr. 50.000 eller det beløb, der er faktureret for den ydelse, der forårsagede skaden/tabet eller er årsag til eller direkte forbundet med erstatningskravet.Entreprenøren er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overfor Kunden for tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anven-delse af det udførte arbejde eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om Entre-prenørener blevet informeret om sådanne kravs mulighed.

12 Forsikring
Medmindre andet er aftale tegner og betaler Kunden sædvanlig allrisk forsikring fra arbejdets påbegyndelse indtil mangler, der påvist ved afleveringen/leveringen, er afhjulpet. Kunden er forpligtet til at medtage Entreprenøren som sikret på forsikringspolicen. Forsikringen skal om-fatte samtlige Entreprenørens arbejder på den grund, bygning eller anlæg, aftalen vedrører.Entreprenøren har tegnet sædvanlig erhvervs- og ansvarsforsikring.

13 Tvister, lovvalg og værneting
Tvister mellem parterne, der ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres ved Voldgiftsretten for Bygge og Anlægsvirksomhed.I det omfang Kunden anses som forbruger kan Forbrugeren klage til;Byggeriets AnkenævnNørre Voldgade 1061358 København KTelefon: 72 16 02 00 (kl. 10.00 – 12.00)Mail: info@byggerietsankenaevn.dk
Hjemmeside: www.byggerietsankenaevn.dk

Byens Kloakservice

Firma info

CVR.nr. 31582539
Mobil: 20 16 90 05

service@byenskloakservice.dk